wtorek, 3 maja 2016

myślisz wolniej, kiedy się pasiesz

– Been told I spent some time with a hostess down in Macon, Geor­gia. Lived for a couple of mon­ths naked in a cave, down in the Jemez Moun­ta­ins, New Mexico.
– Naked?
– Yeah. Nobody aro­und, so what the hell, you know. They had this natu­ral hot spring with water­cress just gro­win’ up all aro­und it. I just got down on all fours, and I just gra­zed.
– You think slo­wer when you graze.
Chris Ste­vens i Holling Vincoeur w Things Become Extinct

Wodna rze­żu­cha, to wła­śnie powie­dział lek­tor w pol­skiej wer­sji tele­wi­zyj­nej Przy­stanku Ala­ska, zanim inter­net pra­wie wszystko zmie­nił. I odtąd rukiew wodna (Nasturtium officinale) przy­wo­łuje tą scenę nie­od­par­tym sko­ja­rze­niem. Wodna rze­żu­cha po pro­stu rosnąca wszę­dzie dookoła, więc do cho­lery, wiesz, co mam na myśli. A to bar­dzo rado­sna wizja, bo nie dość, że to ziel­sko kapi­tal­nie sma­kuje, pikant­nie i rzod­kiew­kowo, to jesz­cze wspa­niale pach­nie, tro­chę jak korzeń pra­wo­ślazu albo pestki bia­łych porze­czek, tyle że ostrzej.


wodna rzeżucha, dzikie rośliny jadalne, nasturtium officinale, watercress


Rośnie na brze­gach stru­mieni, w rowach melio­ra­cyj­nych itd., lubi płyt­kie cieki. Tym razem znów ochrona gatun­kowa prze­szka­dza w pozy­ski­wa­niu, ale jak tylko nada­rzy się oka­zja, to jest rukiew, na sta­no­wi­sku nie-natu­ral­nym, nie wolno prze­pu­ścić. Na czwo­raka i się paść. Tylko wraż­liwcy zanim zje­dzą więk­szą ilość, niech naj­pierw spraw­dzą, jak na nią reagują.


wodna rzeżucha, dzikie rośliny jadalne, rośliny chronione, nasturtium officinale, watercress


Do chleba z masłem, do sałaty, do bia­łego sera, do ziem­nia­ków, do pomi­do­rów. Naj­lep­sza na surowo, ale pod­du­sze­nie czy zapie­ka­nie też wcho­dzi w grę albo uto­pie­nie w zupie. Wszystko!


pasta jajeczna z rukwią wodną

4 jajka
2 łyżki masła
1 łyżeczka majo­nezu
pęczek rukwi
sól, pieprz

Jajka ugo­to­wać na twardo, wystu­dzić i roz­gnieść widel­cem z dodat­kiem mięk­kiego masła uzy­sku­jąc kon­sy­sten­cję odpo­wied­nią do sma­ro­wa­nia. Przy­pra­wić majo­ne­zem, pie­przem i szczyptą soli. Rukiew umyć i osu­szyć, oddzie­lić liście i kwiaty od twar­dych łodyg, drobno posie­kać i posy­pać pastę. rukiew wodna przepis, wodna rzeżucha przepis, edible wilds, watercress recipe

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz