sobota, 30 kwietnia 2016

nielegalne grzybobranie

Zakazaane zostaało, zakazaane zostaaaało!

Nie wolno. Zbie­rać, prze­miesz­czać, wpro­wa­dzać do śro­do­wi­ska, bo ochrona, ustawa, wykro­cze­nie. A wokół Bia­ło­wie­ski Park Naro­dowy, więc idę i nie-myślę o smar­dzach, kwiet­nio­wych jadal­nych super­grzy­bach.
Foto­su­per­grzy­bo­bra­nie.


smardz, wiosenne grzyby, morel mushroom, morchella, kwiecień, kwietniowe grzybobranie

smardz, wiosenne grzyby, morel mushroom, morchella, kwiecień, kwietniowe grzybobranie

smardz, wiosenne grzyby, morel mushroom, morchella, kwiecień, kwietniowe grzybobranie

piątek, 29 kwietnia 2016

pierwiosna

Wywiało nas wehi­ku­łem czasu na pół­nocny wschód. Cof­nę­li­śmy się łagod­nie o jakieś dwa tygo­dnie, a może tylko tydzień – kto by tam zie­lo­ność sza­co­wał dokład­niej. Teraz, po zde­cy­do­wa­nie gwał­tow­niej­szym powro­cie, Mia­sto wydaje się podej­rza­nie zaawan­so­wane w wio­śnie. (I opa­no­wane przez drozdy.) Bo tu pier­wiosnki już poprze­kwi­tały.


wiosenne kwiaty, jadalne kwiaty, dzikie rośliny jadalne, jadalne rośliny ogrodowe, prymulki, primula veris, cowslip


Z resztą takich, naj­praw­dziw­szych, nie widzia­łam tutaj wcale. Pier­wio­snek lekar­ski (Primula veris), koniecz­nie żółto kwit­nący. Dziki, leśny lub łąkowy. Legalny, bo ochrona czę­ściowa została pół­tora roku temu zdjęta.


sałatka z kwia­tami pier­wiosnka

liście i kwiaty fiołka
kwiaty (i liście) pier­wiosnka
wierz­chołki pędów wyki
oliwa, sok z cytryny, pieprz

Liście deli­kat­nie umyć i osu­szyć, więk­sze można por­wać. Wymie­szać z kwia­tami. Dopra­wić oliwą i sokiem z cytryny, posy­pać pie­przem.sałatka z kwiatami, pierwiosnek lekarski, pierwiosnek przepis, jadalne kwiaty, jadalne rośliny ogrodowe, dzikie rośliny jadalne, wiosenna sałatka, cowslip recipe


Sałatka w tej for­mie jest orzeź­wia­jąca i deli­katna. Oczy­wi­ście można każdą z tych roślin dodać do upraw­nych gatun­ków sałat i innych potraw dla wzbo­ga­ce­nia smaku albo samej deko­ra­cji. Pie­rza­ste liście wyki ptasiej (Vicia cracca) z zawi­nię­tymi pędami, ser­co­wate liście fiołka wonnego (Viola odorata) i kon­tra­stu­jące ze sobą kwiaty niosą wiele moż­li­wo­ści, ale im pro­ściej, tym lepiej.


sałatka z kwiatami, fiołek wonny, fiołki przepis, jadalne kwiaty, jadalne rośliny ogrodowe, dzikie rośliny jadalne, wiosenna sałatka, viola odorata, sweet violet recipe 


Za liśćmi pier­wiosnka nie prze­pa­dam, więc w mojej por­cji ich nie było. Są wpraw­dzie mięk­kie i bar­dzo łagodne w smaku, pozba­wione goryczki, o ile wybie­rze się młode, ale ich aro­mat mniej mi pasuje niż liści fiołka. Na pewno warto go poznać, żeby zde­cy­do­wać. Pier­wiosn­kowe kwiaty są słod­kawe i deli­katne – jak dla mnie sma­kują tak, jak wyglą­dają. Te ozdobne, ogro­dowe rów­nież są jadalne.


sałatka z kwiatami, wyka przepis, jadalne kwiaty, jadalne rośliny ogrodowe, dzikie rośliny jadalne, wiosenna sałatka, pędy wyki, vicia cracca, vicia recipe

środa, 6 kwietnia 2016

brakoróbstwo

Dotąd spraw­dza­łam, jak się pro­wa­dzi bloga bez apa­ratu. Nic trud­nego. Cudzesy robią zupeł­nie dobre zdję­cia, tylko trzeba dobrze zapla­no­wać logi­stykę, to całe poży­cza­nie, odda­wa­nie, prze­wo­że­nie i nie­za­po­mi­na­nie łado­wa­rek. A teraz z koniecz­no­ści pró­buję tej samej sztuki bez kom­pu­tera. Nie zary­zy­kuję twier­dze­nia, że się nie da, ale nie wycho­dzi mi naj­le­piej.


zieleń miejska, trawnik, pierwsze oznaki wiosny


Nigdy nie mia­łam i cią­gle nie mam cyfrówki, mój tele­fon też nie robi zdjęć. Ale lap­top od paru lat był waż­nym narzę­dziem pracy i bez niego czuję się tro­chę zagu­biona. Na walce z prze­ciw­no­ściami upły­wają mi kolejne dni, a tym­cza­sem w Mie­ście i w mia­steczku na obskur­nych osie­dlo­wych traw­ni­kach kwitną fiołki, wszelka śliwa nadej­ście wio­sny chwali, ptaki drą ryje.


zieleń parkowa, jadalne kwiaty, fiołek leśny, viola reichenbachiana